Psychologický ústav

Výzkumná skupina pro dětskou vývojovou psychopatologii

Výzkumná skupina se zabývá vývojovou psychopatologií dětí a dospívajících. Opírá se o mezinárodní projekt Social And Health Assessment (SAHA) Centra pro dětská studia Yale University (Child Study Center, Yale University), který je průběžně rozšiřován o nově se objevující formy dětské vývojové psychopatologie (sebepoškozování). Jednotlivé projekty sledují vedle samotného rizikového chování (antisociální chování, užívání návykových látek, sexuálně-rizikové chování, sebepoškozování) široké spektrum psychosociálních faktorů, které mohou s rizikovým chováním souviset, ať už jako jeho antecedenty či konsekvence (rodinné zázemí, školní prostředí, šikana, kvalita prostředí, expozice násilí, psychiatrické poruchy). Rizikové chování dospívajících je proto možné nejen popsat z hlediska četnosti výskytu, ale poskytnout i relevantní psychologicko-psychiatrické interpretace. 

Spolupracující instituce

Dětská psychiatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Fakultní nemocnice Brno, Neonatologické oddělení
Katedra psychológie UCM v Trnave
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Členové pracovní skupiny

Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (PSÚ FF MU)
Doc. PhDr. Iva Burešová, PhD. (PSÚ FF MU)
PhDr. Martin Jelínek, PhD. (PSÚ FF MU)
PhDr. Helena Klimusová, PhD. (PSÚ FF MU)
Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. (2. LF UK)
Doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. (FF UCM, Trnava)
Mgr. Lenka Selecká, PhD. (FF UCM, Trnava)
Mgr. Ivana Václaviková, PhD. (FF UCM, Trnava)

Projekty

Rizikové faktory školního, sociálního a zdravotního vývoje mládeže
Depresivní poruchy v dětství a dospívání
Sebepoškozování v adolescenci
Patologické formy únavy v dětsví a adolescenci
Stěžejní aspekty vývoje předčasně narozených dětí
Brno Longitudinal Study of Roma and Non-Roma Youth (2019 – 2021) ​

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info