Psychologický ústav

Navazující magisterské studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU NMGR.

Přijímací zkouška: uchazeči absolvují oborový test, zahrnující znalosti z oblasti psychologie. Písemný test bude zahrnovat 50 položek (s nucenou volbou) a obsahově bude pokrývat znalosti z obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, metodologie a statistiky, psychopatologie a neuropsychologie. Délka trvání testu bude 40 minut a test bude administrován v počítačové formě.

Kritéria přijímacího řízení: uchazeč musí v písemném testu dosáhnout skóre min. 30 bodů.

Výsledky přijímacího řízení budou uzavřeny neprodleně.

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) prospěchem Státní bakalářskou zkoušku z jednooborového studijního programu Psychologie - není tedy možné uznat studium, zakončené pouze obhajobou bakalářské diplomové práce. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

S PŘÍPADNÝMI DOTAZY PROSÍM KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Základní doporučená literatura:

Eysenck, M. W., &Keane, M. T. (2008). Kognitivní psychologie. Praha: Academia
Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.
Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování. Praha: Academia.
Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
Blatný, M. (Ed.) (2016). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum.
Lerner, R. M., & Damon, W. (Eds.) (2006). Handbook of child psychology (vol. 1.). New Jersey: Wiley.
Millová, K. (2012). Psychologie celoživotního vývoje: uvedení do moderních teorií. Brno: Host.
Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
Výrost, J., & Slaměník, I. (eds, 2008). Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008.
Hewstone, M., & Stroebe, W. (eds, 2006). Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006.
Myers, D. G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika.
Blatný, M. a kol. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.
Cervone, D., & Pervin, L. (2014). Personality psychology: international student version. (12th ed.). Singapore: Wiley.
Drapela, V. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.
Pervin, L. (2008). Handbook of personality: theory and research. (3rd ed.) New York: Guilford Press.
Ferjenčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Vyd. 2. Praha: Portál.
Goodwin, K. A., & Goodwin, C. J. (2016). Research in psychology: methods and design. 8th ed. Hoboken: Wiley & Sons.
Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada.
Svoboda, M. (ed.), Češková, E., Kučerová, H. (2006). Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Praha, Portál.
Diamant, J.J., &Vašina, L. (1998). Kapitoly z neuropsychologie. Brno: Masarykova univerzita.
Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie. Praha: Portál.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info