Navazující magisterské studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU NMGR. PSYCHOLOGIE

K přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu Psychologie se mohou hlásit výhradně uchazeči, kteří úspěšně absolvovali jednooborový bakalářský studijní program Psychologie, ukončený státní závěrečnou zkouškou. Uchazeči, kteří absolvovali Bc studium v zahraničí, předloží na studijní oddělení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity výpis ze studijní evidence. Minimální počet kreditů za předchozí bakalářské studium je stanoven na 180 kreditů, přičemž průchod studijním plánem musí zahrnovat absolvování následujících předmětů: Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Sociální psychologie, Metodologie, Základy statistiky, Psychopatologie, Základy klinické psychologie, Základy psychodiagnostiky.

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

Přijímací zkouška je koncipována jako dvoukolová. V prvním kole uchazeči absolvují písemný oborový test, zahrnující znalosti z oblasti psychologie. Pro úspěch v písemném testu je stanovena hranice 50. percentil. Na základě dosažených výsledků v testu bude následně 130 nejúspěšnějších uchazečů pozváno k ústnímu pohovoru, který bude zaměřen na ověření schopnosti kritického myšlení v příslušném poznatkovém kontextu daného vědního oboru a současně bude mapovat i motivaci uchazečů ke studiu.

Písemný test obsahově pokrývá znalosti z obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, metodologie a statistiky a psychopatologie. Test bude zahrnovat 50 otázek, s pěti možnostmi odpovědi, z nichž právě jedna bude vždy správná (správná odpověď +1 bod, chybná odpověď -0.2 bodů, vynecháno 0 bodů). Seznam doporučené literatury je k dispozici níže. Test je administrován v počítačové podobě, s časovou dotací maximálně 40 minut.

Ústní pohovor má komisionální povahu, komise sestává ze tří členů. Součástí ústní zkoušky je rozprava nad zvoleným psychologickým tématem, která je zaměřena na schopnost uchazeče kriticky uvažovat a integrovat poznatky ze základních psychologických disciplín. Dále je pohovor zaměřen na dosavadní odborné aktivity a výsledky uchazeče a na jeho motivaci ke studiu. Hodnocení ústní zkoušky se bude pohybovat v rozmezí 0-50 bodů, úspěšní uchazeči musí dosáhnout hranice 30 bodů.

Uchazeči předloží strukturovaný životopis v rozsahu maximálně 2NS (zde mohou být uvedeny např. praxe realizované nad rámec výuky, dobrovolnická činnost, odborné výcviky a další relevantní skutečnosti).

Obě kola přijímací zkoušky se konají ve stejný den.

S PŘÍPADNÝMI DOTAZY PROSÍM KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Doporučená literatura:

Eysenck, M. W., &Keane, M. T. (2008). Kognitivní psychologie. Praha: Academia
Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.
Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
Blatný, M. (Ed.) (2016). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum.
Lerner, R. M., & Damon, W. (Eds.) (2006). Handbook of child psychology (vol. 1.). New Jersey: Wiley.
Millová, K. (2012). Psychologie celoživotního vývoje: uvedení do moderních teorií. Brno: Host.
Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál.
Výrost, J., & Slaměník, I. (eds, 2008). Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008.
Hewstone, M., & Stroebe, W. (eds, 2006). Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006.
Myers, D. G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika.
Blatný, M. a kol. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.
Cervone, D., & Pervin, L. (2014). Personality psychology: international student version. (12th ed.). Singapore: Wiley.
Pervin, L. (2008). Handbook of personality: theory and research. (3rd ed.) New York: Guilford Press.
Ferjenčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Vyd. 2. Praha: Portál.
Goodwin, K. A., & Goodwin, C. J. (2016). Research in psychology: methods and design. 8th ed. Hoboken: Wiley & Sons.
Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada.
Svoboda, M. (ed.), Češková, E., Kučerová, H. (2006). Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Praha, Portál.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info