Navazující magisterské studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU NMGR.

Přijímací zkouška: v prvním kole uchazeči absolvují oborový test, zahrnující znalosti z oblasti psychologie. Na základě dosažených výsledků v testu budou následně úspěšní uchazeči zváni k ústní zkoušce, která bude zaměřena na ověření schopnosti kritického myšlení v příslušném poznatkovém kontextu daného vědního oboru a současně bude formou pohovoru mapovat i motivaci uchazečů ke studiu.

Písemný test bude zahrnovat 50 položek (s nucenou volbou) a obsahově bude pokrývat znalosti z obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, metodologie a statistiky, psychopatologie a neuropsychologie. Délka trvání testu bude 40 minut a test bude administrován v počítačové formě.

Ústní pohovor bude mít komisionální povahu, komise sestává ze tří členů. Součástí ústní zkoušky bude rozprava nad zvoleným psychologickým tématem, která bude zaměřena na schopnost uchazeče kriticky uvažovat a integrovat poznatky ze základních psychologických disciplín. Dále bude pohovor zaměřen na dosavadní odborné aktivity a výsledky uchazeče, na motivaci ke studiu, komunikační dovednosti a osobnostní předpoklady k profesi psychologa.

Uchazeč předkládá zkušební komisi Bc. diplom ze studia psychologie (včetně diploma supplement), autoreferát své bakalářské práce, seznam prostudované odborné literatury a životopis.

Kritéria přijímacího řízení:  Aby uchazeč postoupil do druhého kola přijímacího řízení, musí v písemném testu dosáhnout skóre min. 30 bodů (z 50). Výkon uchazeče v ústní části přijímací zkoušky bude hodnocen v bodovém rozpětí od 0 do 50 bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě pořadí stanoveného tímto bodovým ohodnocením ve druhém kole přijímací zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení budou uzavřeny neprodleně.

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem Státní bakalářskou zkoušku z jednooborového studia Psychologie. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

S PŘÍPADNÝMI DOTAZY PROSÍM KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Základní doporučená literatura:

Eysenck, M. W., &Keane, M. T. (2008). Kognitivní psychologie. Praha: Academia
Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.
Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování. Praha: Academia.
Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
Blatný, M. (Ed.) (2016). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum. 
Lerner, R. M., & Damon, W. (Eds.) (2006). Handbook of child psychology (vol. 1.). New Jersey: Wiley.
Millová, K. (2012). Psychologie celoživotního vývoje: uvedení do moderních teorií. Brno: Host.
Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
Výrost, J., & Slaměník, I. (eds, 2008). Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008.
Hewstone, M., & Stroebe, W. (eds, 2006). Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006.
Myers, D. G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika.
Blatný, M. a kol. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada. 
Cervone, D., & Pervin, L. (2014). Personality psychology: international student version. (12th ed.). Singapore: Wiley.
Drapela, V. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.
Pervin, L. (2008). Handbook of personality: theory and research. (3rd ed.) New York: Guilford Press.
Ferjenčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Vyd. 2. Praha: Portál.
Goodwin, K. A., & Goodwin, C. J. (2016). Research in psychology: methods and design. 8th ed. Hoboken: Wiley & Sons.
Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada.
Svoboda, M. (ed.), Češková, E., Kučerová, H. (2006). Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Praha, Portál.
Diamant, J.J., &Vašina, L. (1998). Kapitoly z neuropsychologie. Brno: Masarykova univerzita.
Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie. Praha: Portál.