Doktorské studium

PSYCHOLOGIE

Charakteristika oboru:
Doktorské studium je určeno primárně absolventům jednooborového magisterského studijního programu psychologie, zcela výjimečně pak i absolventům příbuzných studijních programů (především humanitního zaměření). Doktorské studium probíhá výhradně jako jednooborové, v délce 4 roky a je prostředkem k získání příslušné vědecké kvalifikace v uvedeném oboru. Absolventům doktorského studia se přiznává mezinárodně platný vědecký titul philosophiæ doctor (Ph.D.). Studovat je možné dvěma způsoby – prezenční forma studia v sobě zahrnuje kromě plnění studijního plánu a práci na disertačním projektu i participaci na vzdělávacích a výzkumných aktivitách pracoviště apod. Kombinovanou formu studia doporučujeme volit uchazečům, kteří mají ještě další povinnosti (např. zaměstnání), jež jim neumožňují studium v denní formě.

Požadavky k přijímací zkoušce:
Přijímací zkouška do doktorského studia je ústní. Zkušební komise, složená z 5 členů oborové rady, z nichž jeden člen je externí, posuzuje zejména kvalitu předloženého výzkumného projektu disertační práce, soulad výzkumného záměru s výzkumným záměrem pracoviště, či případného školitele, předpoklady uchazeče pro vědecké studium a jeho jazykové předpoklady. Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce. 

Disertační projekt:
Předložený disertační projekt by měl být v souladu s dlouhodobou výzkumnou profilací pracoviště. Vědecko-výzkumné zaměření pracoviště je zčásti určováno existujícími výzkumnými skupinami, které se orientují na: a) dětskou vývojovou psychopatologii, b) experimentální psychologii a kognitivní vědy, c) psychologii zdraví a nemoci, a zčásti také individuálními výzkumnými zájmy jednotlivých členů pracoviště (viz přehled řešených projektů a publikací v sekci Lidé). I když je preferováno, aby disertační projekt korespondoval s existujícími výzkumnými směry, v případě kvalitního projektu může být zváženo i přijetí uchazeče s jiným výzkumným záměrem. Předložený disertační projekt by měl být strukturován podle standardu IMRAD.

Podklady pro přijímací řízení (pohovor):
- podepsaný životopis;
- soupis publikační činnosti;
- projekt disertační práce (v rozsahu 5 normostran).

Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v tištěné formě (nikoli e-mailem) na Studijní oddělení FF MU a to poštou (Arna Nováka 1, 602 00 Brno) nebo osobně.

Hranice úspěšnosti při přijímacím řízení:
85 bodů (max. počet bodů 100). Kandidát je hodnocen v částech: projekt disertační práce – max. 30 bodů, odborná připravenost – max. 40 bodů, motivace – max. 30 bodů.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info