Profil pracoviště

Akademické centrum poradenství a supervize (ACPS) je výcvikové, výukové a školící pracoviště Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 

ACPS nabízí profesionální služby z oblasti psychologických služeb a vzdělávání.

 

Výchozí projekt

ACPS vzniklo jako první akademické centrum Masarykovy univerzity v roce 2005 a to díky podpoře z Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky: 

 

Název projektu:

Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky

Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0149
Název priority: Rozvoj celoživotního učení
Název opatření: Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Program podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Název grantového schématu: Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Číslo výzvy: 1
Oblast zásahu: Rozvoj vzdělávaní a odborné přípravy, která není zaměřená na konkrétní sektor

Řešitelé projektu:
Prof. PhDr. Mojmír Svoboda CSc.
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Mgr. Lenka Hloušková

Odborní pracovníci:
PhDr. Blanka Balaštíková
MUDr. Taťjana Horká
Mgr. Lucie Chaloupková
Bc. Kateřina Zavadilová, DiS.
Mgr. Alena Uhrová

Administrativní pracovnice:
Bc. Renáta Musilová

Partneři projektu:

  • Pedagogicko-psychologická poradna, Brno
  • Léčebna dlouhodobě nemocných – nemocnice Milosrdní bratři, Brno
  • DROM, romské středisko, Brno
  • Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče, Brno
  • Česká republika – Probační a mediační služba, Brno

Projekt „Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky“ je realizován v rámci spolupráce pracovníků Ústavu psychologie a Ústavu pedagogických věd při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Koncepce projektu reaguje na nedostatečně akcentovanou dimenzi v terciárním vzdělávání, kterou je sepětí mezi vzdělavateli a zaměstnavateli, sepětí teorie spotřebami praxe.

Projekt se zaměřuje na zvyšování kvality a obohacování pregraduální přípravy studentů, snaží se nabídnout studentům takové aktivit, které jim pomohou adekvátně naplňovat aktuální potřeby trhu práce.

Prostředkem pro dosažení cíle projektu je založení akademického centra, které bude sloužit studentům těchto oborů jako cvičné pracoviště. V rámci Akademického centra poradenství a supervize budou působit dvě pracoviště:

Klinicko-poradenské centrum a Sociálně pedagogické centrum:
Akademické centrum bude zajišťovat nácvik praktických dovedností v přímé práci s klienty pod supervizí, koordinaci a odborné vedení praxí a stáží, vzdělávání v oblasti poradenské a sociálně pedagogické práce se sociálně znevýhodněnými jedinci nebo skupinami. Studenti psychologie budou mít možnost realizovat praktickou, aplikovanou část výuky psychologie, zejména psychoterapii, psychodiagnostiky, dále pak poradenské a klinické psychologie pod supervizí odborníků z praxe.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info