PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU NMGR. PSYCHOLOGIE JE OTEVŘENO

 

Termín a místo konání přijímací zkoušky: Zkouška proběhla 10. září 2018 v 10:00, v prostorách Filozofické fakulty MU.

Přijímací zkouška: v prvním kole uchazeči absolvují od 10.00 oborový test, zahrnující znalosti z oblasti psychologie. Na základě dosažených výsledků v testu budou následně úspěšní uchazeči zváni k ústní zkoušce, která bude probíhat od 10.00 a bude zaměřena na ověření schopnosti kritického myšlení v příslušném poznatkovém kontextu daného vědního oboru a současně bude formou pohovoru mapovat i motivaci uchazečů ke studiu.

 

Písemný test bude zahrnovat 50 položek (s nucenou volbou) a obsahově bude pokrývat znalosti z obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, metodologie a statistiky, psychopatologie a neuropsychologie. Délka trvání testu bude 40 minut a test bude administrován v počítačové formě.

 

Ústní pohovor bude mít komisionální povahu, komise sestává ze tří členů. Součástí ústní zkoušky bude rozprava nad zvoleným psychologickým tématem, která bude zaměřena na schopnost uchazeče kriticky uvažovat a integrovat poznatky ze základních psychologických disciplín. Dále bude pohovor zaměřen na dosavadní odborné aktivity a výsledky uchazeče, na motivaci ke studiu, komunikační dovednosti a osobnostní předpoklady k profesi psychologa.

 

Uchazeč předkládá zkušební komisi Bc. diplom ze studia psychologie (včetně diploma supplement), autoreferát své bakalářské práce, seznam prostudované odborné literatury a životopis.

 

Kritéria přijímacího řízení:  Aby uchazeč postoupil do druhého kola přijímacího řízení, musí v písemném testu dosáhnout skóre min. 30 bodů (z 50). Výkon uchazeče v ústní části přijímací zkoušky bude hodnocen v bodovém rozpětí od 0 do 50 bodů. Uchazeči budou přijímáni na základě pořadí stanoveného tímto bodovým ohodnocením ve druhém kole přijímací zkoušky.

 

Výsledky přijímacího řízení budou uzavřeny neprodleně, tak aby mohly proběhnout zápisy do studia, které se uzavírají 14. 9. 2018.

 

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem Státní bakalářskou zkoušku z jednooborového studia Psychologie. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

 

S PŘÍPADNÝMI DOTAZY PROSÍM KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

 

Základní doporučená literatura:

Eysenck, M. W., &Keane, M. T. (2008). Kognitivní psychologie. Praha: Academia

Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.

Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.

Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování. Praha: Academia.

Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.

Blatný, M. (Ed.) (2016). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum. 

Lerner, R. M., & Damon, W. (Eds.) (2006). Handbook of child psychology (vol. 1.). New Jersey: Wiley.

Millová, K. (2012). Psychologie celoživotního vývoje: uvedení do moderních teorií. Brno: Host.

Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál.

Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

Výrost, J., & Slaměník, I. (eds, 2008). Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008.

Hewstone, M., & Stroebe, W. (eds, 2006). Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006.

Myers, D. G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika.

Blatný, M. a kol. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada. 

Cervone, D., & Pervin, L. (2014). Personality psychology: international student version. (12th ed.). Singapore: Wiley.

Drapela, V. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.

Pervin, L. (2008). Handbook of personality: theory and research. (3rd ed.) New York: Guilford Press.

Ferjenčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Vyd. 2. Praha: Portál.

Goodwin, K. A., & Goodwin, C. J. (2016). Research in psychology: methods and design. 8th ed. Hoboken: Wiley & Sons.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada.

Svoboda, M. (ed.), Češková, E., Kučerová, H. (2006). Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Praha, Portál.

Diamant, J.J., &Vašina, L. (1998). Kapitoly z neuropsychologie. Brno: Masarykova univerzita.

Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie. Praha: Portál.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info