Specializační vzdělávání – soudně znalecká činnost v psychologii

                                    

Celoživotní vzdělávání ve forenzní psychologii je specializační vzdělávací program primárně zaměřený na následný výkon znalecké činnosti v oblasti psychologie

 

Vzdělávání je postaveno na kombinaci kreditového a modulárního vzdělávání.

 

Garanty vzdělávání jsou:

prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

prof. PhDr. Anton Heretík, CSc.

 

Garantem organizační části vzdělávání je:

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

 

Počátek realizace: říjen/listopad 2013

Nejbližší termín registrace do studia: červenec/srpen 2019

 

Cílová skupina:

  • kliničtí a poradenští psychologové, příp. lékaři (psychiatrie, neurologie apod.)
  • pracovníci vězeňství (věz. služba, věznice, vazební věznice, detenční ústavy)
  • pracovníci PČR, příp. IZS
  • zaměstnanci DD, DDÚ, SPC, krizových center;
  • příp. i zájemci z oblasti justice - soudci, VSÚ, PMS ČR (zejm. A kreditové moduly)

 

Požadované vzdělání pro přijetí: ukončené studium VŠ

V přijímacím procesu bude zohledněna délka praxe v psychologickém oboru. 

 

Podmínky pro přijetí:

Upřednostněni budou uchazeči/uchazečky s delší praxí.

 

Upozornění pro uchazeče o studium:

Požadované vzdělání pro plnohodnotné ukončení s možností využití pro soudně-znaleckou činnost v oblasti psychologie je ´ukončené VŠ studium - studijní program jednooborová magisterská psychologie (Mgr.)´.

Absolvování studia přímo nezakládá možnost vykonávání soudně-znaleckých činností! 

O možnosti soudně-znalecké činnosti (přidělení znalecké doložky) rozhoduje vždy místně příslušný krajský soud a patřičné oddělení znalců a tlumočníků.

 

Podmínky ukončení studia:

Pro splnění podmínek je nutno získat 200 kreditů (odpovídá přibližně 200 hodinám vzdělávání). 

Kredity jsou udělovány za teoretické moduly, praktické/specializační moduly a další vzdělávání, praxi či supervizi v oblastech forenzní psychologie a příbuzných oborů.

Celoživotní vzdělávání je koncipováno do čtyř až šesti semestrů.

 

Varianty kreditů:

 

A ~ obecné, povinné moduly

 

specializační kredity – dle zvažovaných znaleckých odvětví

K ~ Klinická psychologie

D ~ Dopravní psychologie

P ~ Penitenciární a kriminologická psychologie

R ~ Psychologie dětí, mládeže, rodiny, výchovy a vzdělávání

 

Finanční podmínky:

V akademických letech 2013 až 2015 byly veškeré náklady hrazeny z prostředků evropských a rozvojových projektů (OPVK, IRP MU apod.) - viz odkaz.

Od akademického roku 2015/2016 jsou náklady částečně hrazeny studujícími. Finanční podmínky jsou specifikovány vždy vzhledem k ročníku počátku studia.

Pro počátek studia od akademického roku 2019/2020 jsou cenové podmínky následující:

Celkové náklady na studium (tedy od počátku do ukončení studia, přibl. 4 semestry) pro studující CŽV FP jsou 30.000,- Kč vč. DPH. Částka odpovídá 150,- Kč za jeden kredit.

Platba je rozdělena do dvou splátek, kdy při započetí studia uhradí přijatý studující 2/3 celkové částky (20.000,- Kč vč. DPH), a po ukončení studia pak zbývající 1/3 celkové částky (10.000,- Kč vč, DPH).

Veškeré platby jsou realizovány až po oznámení o přijetí uchazeče/uchazečky - tedy nikoli při registraci.

 

AKTUÁLNÍ TERMÍN REGISTRACE DO STUDIA:

1. 7. 2018 až 31. 8. 2019

 

REGISTRACE DO STUDIA (přes e-přihlášku):

IS.MUNI.CZ

příp. takto:

https://is.muni.cz/prihlaska/ a projít následující:

 

  1. Prohlédnout a vybrat si obor >
  2. Celoživotní >
  3. Filozofická fakulta >
  4. Forenzní psychologie

 

Podmínky pro otevření ročníku:

Pro reálné otevření studia v akademickém roce 2019/20 je nutná registrace a následné přijetí nejméně 15 uchazečů/uchazeček o CŽV Forenzní psychologie.

 

HARMONOGRAM STUDIA pro daný akademický rok je průběžně zveřejňován v Informačním systému MU (is.muni.cz).

 

Výuka jednotlivých seminářů (2-4 vyučovací hodiny) je směřována do odpoledních hodin v pracovní dny (většinou pátek), výuka bloková (1-2 dny) je směřována do víkendových dnů.

 

Mezi lektory CŽV Forenzní psychologie patří například:

Dr. Dee Anand; JUDr. Jaroslava Bartošová; Dr. Ladislav Gaál; MUDr. Ľubomíra Izáková, Ph.D.; doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.; prof. PhDr. Anton Heretík, CSc.; PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.; PhDr. Zuzana Kalivodová; RNDr. Mgr. Dušan Kešický, PhD.; Mgr. Lukáš Lazecký; PhDr. Jiří Mezník; Dr. Adrian Needs; PhDr. Alena Plšková; prim. MUDr. Petra Sejbalová; prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.; Mgr. Ladislav Ullrich; RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.; PhDr. Petr Vavřík

a další.

 

Bližší informace jsou k dispozici s využitím těchto kontaktů:

hump@phil.muni.cz

775 779 339

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info