Psychologický ústav

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NMgr PSYCHOLOGIE

8. 6. 2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NMgr PSYCHOLOGIE

Termín a místo konání přijímací zkoušky: 17. 6. od 8.00

Písemný test: bude probíhat od 8.00 v učebnách B 2.33, L 11, G 02

Ústní zkouška: bude probíhat od cca 9.15 v místnosti C 51

Průběh přijímací zkoušky a kritéria pro přijetí:

Přijímací zkouška je koncipována jako dvoukolová. V prvním kole uchazeči absolvují oborový test, zahrnující znalosti z oblasti psychologie. Na základě dosažených výsledků v testu jsou následně úspěšní uchazeči zváni k ústnímu pohovoru, který je zaměřen na ověření schopnosti kritického myšlení v příslušném poznatkovém kontextu a současně mapuje i motivaci uchazečů ke studiu.

Písemný test zahrnuje 50 položek a obsahově pokrývá znalosti z obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, metodologie a statistiky, psychopatologie a neuropsychologie. Seznam doporučené literatury je každoročně aktualizován a zveřejňován při vyhlášení příjímacího řízení. Délka trvání testu je 40 minut a je administrován v počítačové formě. Aby uchazeč postoupil do druhého kola přijímacího řízení, musí v písemném testu dosáhnout skóre min. 30 bodů (z 50).

Ústní pohovor má komisionální povahu, komise sestává ze tří členů. Součástí ústní zkoušky je rozprava nad zvoleným psychologickým tématem, která je zaměřena na schopnost uchazeče kriticky uvažovat a integrovat poznatky ze základních psychologických disciplín. Dále je pohovor zaměřen na dosavadní odborné aktivity a výsledky uchazeče, na jeho motivaci ke studiu, komunikační dovednosti a osobnostní předpoklady k profesi psychologa. Uchazeč může předložit komisi např. autoreferát bakalářské práce, seznam prostudované odborné literatury a životopis, nicméně předložení těchto materiálů není nezbytné. Výkon uchazeče v ústní části přijímací zkoušky bude hodnocen v bodovém rozpětí od 0 do 50 bodů.

Uchazeči budou přijímáni na základě pořadí stanoveného tímto bodovým ohodnocením ve druhém kole přijímací zkoušky.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s celkovým výborným (A) prospěchem závěrečnou státní bakalářskou zkoušku z jednooborového studia Psychologie, výsledné hodnocení přitom musí zahrnovat jak obhajobu bakalářské práce, tak i výsledek státní zkoušky. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info