INFORMACE K ODEVZDÁNÍ DP, OBHAJOBĚ A SZZ – MGR.

19. 6. 2020

INFORMACE K ODEVZDÁNÍ DP, OBHAJOBĚ A SZZ – MGR.

Diplomové práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě – v IS předmět Diplomová práce – odevzdávárna v rozmezí 16/7 2020   16/8 2020. Současně je nutno řádně naplnit Archiv závěrečné práce v ISu

Podmínkou k odevzdání a přijetí magisterské diplomové práce  je zapsané hodnocení (zápočet) vedoucím práce do IS  PSMA022 Magisterská diplomová práce, a to  nejpozději do 9/8/2020

Upozorňujeme, že  odevzdání diplomové  práce je závazné. Jakmile je diplomová práce zveřejněna v IS, student musí  přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků (viz Studijní a zkušební řád MU). Jestliže se  k obhajobě nedostaví, bude jeho diplomová práce   automaticky hodnocena stupněm F. Bez  posudků  není možné do IS vložit přepracovanou verzi diplomové práce!

potvrzení o splnění požadavků nutných k uzavření studia: EMAILEM si na studijním oddělení  - nejpozději 5 dní před termínem OBHAJOBY diplomové práce domluvíte zkontrolování  splnění všech nutných požadavků k uzavření studia. O splnění těchto požadavků  se student  může přesvědčit  v  kontrolní šabloně  v IS. Jestliže  budou všechny náležitosti splněny, studijní odd. potvrdí v IS  (bez zkontrolování studia a  potvrzení v IS nemůže být zahájena obhajoba diplomové práce).

Termíny obhajoby diplomové práce a ústní závěrečné zkoušky magisterské:

  • Přihláška k obhajobě je podobě – termín do 16. 8.  2020  viz odkaz:
  • https://is.muni.cz/el/phil/jaro2020/PSMA022/odp/Formular_k_DP_podzim.qref
  • Upozorňujeme, že přihlášení ke SZZ  je v el. podobě přes IS (zkušební termíny –  přihlásíte se ke specializaci oboru, který si vyberete ke SZZ)  -  rovněž  nutné provést nejpozději do 16. 8.2020

Obhajoba DP a  SZZ  se koná dne 16. 9. 2020

Rozdělení do komisí bude včas oznámeno.

Více článků

Přehled všech článků