CO JE TŘEBA ZAŘÍDIT PŘED STÁTNÍ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU MAGISTERSKOU?

14. 10. 2019

V semestru, kdy budete odevzdávat a obhajovat závěrečnou práci, je nutné nejpozději do 31. 10. zkontrolovat, že máte  řádně vypsané téma závěrečné práce v aplikaci rozpisy (https://is.muni.cz/auth/rozpis). K tématu jste přihlášen/a, je zadán vedoucí práce, oponent, nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání. Studentům, kteří budou v daném semestru obhajovat, bude hromadně založen Archiv závěrečné práce. Není tedy nutné žádat studijní oddělení o otevření archivu individuálně s výjimkou případů, kdy archiv nebude založen z důvodu nedodržení výše uvedeného postupu.

Vytištěnou magisterskou práci je nutno odevzdat výhradně na Psychologickém ústavu FF MU, a to v požadovaném termínu. Současně s odevzdáním tištěné verze práce je nutno řádně naplnit Archiv závěrečné práce v ISu (elektronická verze práce musí být zcela shodná s tištěnou verzí).

Podmínkou k odevzdání magisterské  diplomové práce na sekretariát Psychologického ústavu FF MU dne 29. 11. 2019 je zapsané hodnocení (zápočet) vedoucím práce do IS (do předmětu Magisterská diplomová práce nejpozději do 22. 11. 2019. Mějte na paměti, že toto odevzdání závěrečné práce je závazné. Jakmile je Vaše práce zveřejněna v ISu, musíte přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků (viz Studijní a zkušební řád MU). Pokud se k obhajobě nedostavíte, bude automaticky hodnocena stupněm F. Bez ohodnocení není možné do ISu vložit přepracovanou verzi práce!

Vydání potvrzení o splnění požadavků: nejpozději 5 dní před termínem OBHAJOBY se dostavíte na studijní oddělení pro zkontrolování splnění všech požadavků studia. Zda máte splněné všechny předměty, si můžete sami ověřit podle kontrolní šablony v ISu. Pokud budete mít vše v pořádku, dostanete potvrzení, které předložíte zkušební komisi u OBHAJOBY (bez něj nemůžete být vyzkoušeni!).

Ve dnech 29. 11. 2019 odevzdáváte na sekretariát Psychologického ústavu:

  • magisterskou práci ve 2 výtiscích (jeden výtisk pro vedoucího práce, druhý výtisk pro oponenta – jeden výtisk v pevné vazbě a druhý může být ve vazbě kroužkové)
  • abstrakt diplomové práce ve 2 výtiscích (vytištěný na samostatném listu a vložený do DP s Vaším jménem a názvem DP – je pro členy zkušební komise)

Přihláška k obhajobě je v elektronické podobě – termín do 22. 11. 2019 
viz odkaz:

Obhajoba Mgr. diplomové práce se koná  dne 14. 1. 2020

ke Státní závěrečné zkoušce magisterské se přihlašujete přes IS

termín přihlášení ke SZZ je nejpozději do 22. 11. 2019.
Státní závěrečná zkouška magisterská  se koná dne 28. 1. 2020

případovou studii ke SZZ odevzdáváte do 20. 1. 2020.

Více článků

Přehled všech článků