CO JE TŘEBA ZAŘÍDIT PŘED STÁTNÍ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU BAKALÁŘSKOU?

15. 10. 2019

V semestru, kdy budete odevzdávat a obhajovat závěrečnou práci, je nutné nejpozději do 31. 10.  zkontrolovat, že máte řádně vypsané téma závěrečné práce v aplikaci rozpisy (https://is.muni.cz/auth/rozpis). K tématu jste přihlášen/a, je zadán vedoucí práce, nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání. Studentům, kteří budou v daném semestru obhajovat, bude hromadně založen Archiv závěrečné práce. Není tedy nutné žádat studijní oddělení o otevření archivu individuálně s výjimkou případů, kdy archiv nebude založen z důvodu nedodržení výše uvedeného postupu.

Vytištěnou bakalářskou  práci je nutno odevzdat výhradně na Psychologickém ústavu FF MU, a to v požadovaném termínu. Současně s odevzdáním tištěné verze práce je nutno řádně naplnit Archiv závěrečné práce v ISu (elektronická verze práce musí být zcela shodná s tištěnou verzí).

Podmínkou k odevzdání bakalářské diplomové práce na sekretariát Psychologického ústavu FF MU dne 29. 11. 2019 je zapsané hodnocení (zápočet) vedoucím práce do IS (do předmětu PS_BA032  Bakalářská diplomová práce nejpozději do 22.11. 2019.Mějte na paměti, že toto odevzdání závěrečné práce je závazné. Jakmile je Vaše práce zveřejněna v ISu, musíte přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků (viz Studijní a zkušební řád MU). Pokud se k obhajobě nedostavíte, bude automaticky hodnocena stupněm F. Bez ohodnocení není možné do ISu vložit přepracovanou verzi práce!

Vydání potvrzení o splnění požadavků: nejpozději 5 dní před termínem OBHAJOBY se dostavíte na studijní oddělení pro zkontrolování splnění všech požadavků studia. Zda máte splněné všechny předměty, si můžete sami ověřit podle kontrolní šablony v ISu. Pokud budete mít vše v pořádku, dostanete potvrzení, které předložíte zkušební komisi u OBHAJOBY (bez něj nemůžete být vyzkoušeni!).

Ve dnech 29. 11. 2019 odevzdáváte na sekretariát Psychologického ústavu:

  • Bakalářskou práci ve 2 výtiscích (jeden výtisk pro vedoucího práce, druhý výtisk pro oponenta – jeden výtisk v pevné vazbě a druhý může být ve vazbě kroužkové)
  • abstrakt Bc diplomové práce ve 2 výtiscích (vytištěný na samostatném listu a vložený do DP s Vaším jménem a názvem DP – je pro členy zkušební komise)
  • Přihláška k obhajobě je v elektronické podobě – termín do 11. 2019,
    viz odkaz:
  • https://is.muni.cz/el/phil/podzim2019/PS_BA032/odp/Formular_k_DP.qref
  • Obhajoba Bc. diplomové práce se koná dne 14. 1. 2020
  • ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské se přihlašujete přes IS (PS_BA033) - termín přihlášení ke SZZ je nejpozději do 22. 11. 2019.
    Státní závěrečná zkouška bakalářská se koná dne 28. 1. 2020

Více článků

Přehled všech článků