Historie

Informace o historii a současnosti

Psychologického ústavu FF MU

prezentované u příležitosti

80. výročí založení

(v roce 2006)

 

 

Vzdělávací činnost

V současné době působí na Psychologickém ústavu FF MU v Brně 15 interních učitelů (z toho 3 profesoři /z nich 1 emeritní/, 4 docenti, 14 odborných asistentů, 1 asistentka), 3 odborní pracovníci a 47 externích učitelů z výzkumných pracovišť, z jiných škol, z klinických a poradenských institucí.

Výuka jednotlivých předmětů probíhá převážně na Psychologickém ústavu. Praxe studentů jsou zajištěny na spolupracujících pracovištích. Od roku 2005 jsou praxe rozšířeny v rámci činnosti Akademického centra poradenství a supervize (ACPS).

Výukový program bývá obohacen přednáškami pozvaných zahraničních odborníků (např. prof. Pavel Machotka, Ph.D. /University of California, Santa Cruz/, prof. dr. Joan Freemanová /Middlesexská univerzita, Velká Británie/, prof. dr. Julius Kuhl /Universität Osnabrück, Německo/, doc. dr. M. Smrkovský /Groningen University, Holandsko/, doc. PhDr. et MUDr. Jiří Jindřich Diamant /Holandsko/ aj.).

Na Psychologickém ústavu FF MU se realizuje jednooborové prezenční a jednooborové kombinované magisterské studium psychologie.

Jednooborové magisterské studium psychologie je pětileté, probíhá ve dvou cyklech.

První cyklus studia je koncipován na 3 roky (6 semestrů) a je zakončen soubornou zkouškou.

Druhý cyklus studia je koncipován na 2 roky (4 semestry) a je zakončen obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Absolventům magisterského studia se uděluje titul Mgr.

Cílem jednooborového magisterského studia psychologie je získání znalostí a dovedností, které absolventovi umožní uplatnění v různých oblastech psychologické praxe, např. ve zdravotnictví, školství, dopravě, průmyslu, managementu, vojenství a bezpečnosti, státní správě a mnoha dalších oblastech. Důležitým cílem vzdělání v oboru psychologie je naučit se psychologicky myslet, rozvíjet psychologickou citlivost a sociálně psychologické dovednosti. Výuka psychologie proto není založena jen na poskytování vědomostí, ale klade se důraz i na prožitky, přímé a zprostředkované zkušenosti a praktický výcvik i sebevýchovu. Student psychologie by se měl naučit rozumět sobě a druhým, umět jednat s lidmi a chápat v širokých souvislostech, jak a proč lidé dělají to, co dělají, a prožívají to, co prožívají. Toto pochopení spolu s odpovídajícími dovednostmi je podmínkou úspěšné psychodiagnostické, terapeutické i výchovné práce s jednotlivci a malými skupinami. Jedním z významných cílů je i naučit se využívat získané znalosti ke zvyšování lidské spokojenosti a zdraví. V tomto smyslu je psychologie mj. nezbytnou součástí tzv. pomáhajících profesí.

Profil absolventa studijního oboru:

Absolvent magisterského studia psychologie musí prokázat i základní všeobecné znalosti a dovednosti absolvováním širšího teoreticko-metodologického základu, zahrnujícího mj. kurz filozofie, obecnou vědní metodologii, matematickou statistiku aj., ale i další disciplíny z oblasti přírodních věd a společenských věd úzce související s psychologii (např. biologie člověka, genetika, anatomie a fyziologie, neurofyziologie, psychiatrie, antropologie, etika, sociologie, pedagogika aj.). Současně musí prokázat jazykové znalosti a dovednosti absolvováním zkoušky z jednoho cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština) na úrovni B2 (podle standardů EU) s ohledem na nutnost pracovat s písemnými prameny v cizím jazyce, využít cizojazyčné relevantní odborné prameny v diplomové práci a rovněž být způsobilý komunikovat se zahraničními hostujícími odborníky či realizovat část studia v zahraničí.

Odborné a speciální znalosti a dovednosti:

V rámci poznatků z oboru psychologie se nejedná o zvládnutí psychologie jako jedné disciplíny, ale o systém psychologických věd – relativně samostatných odvětví – základních (teoretických), speciálních a aplikovaných uplatňujících se v nejrůznějších oblastech praxe. Kromě povinné struktury předmětů ústav nabízí širokou škálu volitelných a profilujících předmětů, vesměs vyučovaných předními odborníky z praxe. Tato nabídka poskytuje značnou pružnost studijního plánu vzhledem k individuálním zájmům studenta a umožňuje orientovat se hlouběji v oblasti potenciálního profesního uplatnění. K osvojení potřebných psychologických dovedností a získání praktických zkušeností napomáhají povinné stáže a praxe realizované na různých pracovištích (praxe v sociální péči, stáže z psychopatologie, praxe a stáže z psychodiagnostiky, z psychologie práce a řízení, z manželského a rodinného poradenství, z poradenské psychologie v pedagogicko-psychologických poradnách), jež jsou nezbytné pro kvalitní vykonávání profese psychologa.

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe

a charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:

Magisterské studium psychologie vzdělává a vychovává univerzální odborníky, kteří budou schopni pracovat v mnoha oborech společenské praxe (ve zdravotnictví, v diagnostických ústavech, v hospicích, ve školství, v pedagogicko-psychologických poradnách, v předmanželském, manželském a rodinném poradenství, v organizacích, managementu, průmyslu a dopravě, reklamě, soudnictví, ozbrojených složkách atd.).

Získané vzdělání v oboru psychologie, po absolvování studia k získání učitelské způsobilosti (doplňujícího pedagogického studia) v rámci celoživotního vzdělávání, může být využito při povolání středoškolského učitele psychologie.

Svoji další odbornou erudici si může odborný psycholog (po absolvování graduálního studia psychologie a získání titulu Mgr.) prohlubovat v doktorském studiu realizovaném buď prezenční nebo kombinovanou formou, po jehož dokončení získává absolvent vědeckou hodnost Ph.D. pro obor psychologie. Je určeno především zájemcům o vědeckou či učitelskou kariéru na vysokých školách a výzkumných pracovištích.

O jednooborové magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě MU v Brně je již dlouhodobě velký zájem, o čemž svědčí mj. i počet uchazečů o studium, a to jak o prezenční, tak i kombinovanou formu studia.

Psychologický ústav FF MU realizuje v posledních letech rovněž i celoživotní vzdělávání v oboru psychologie. Jedná se o zájmové studium neposkytující řádné vysokoškolské vzdělání. Počet zájemců o tuto formu studia vysoce překračuje možnosti ústavu. Každým rokem je umožněna cca 20-25 posluchačům.

Na jednooborové magisterské studium psychologie navazuje doktorské studium (prezenční a kombinované).Standardní doba studia je tři roky. V současné době jsou na Psychologickém ústavu FF MU akreditovány specializační obory: obecná psychologie a klinická psychologie.

Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Absolventům doktorského studia se uděluje akademický tituldoktor“ (Ph.D.) /za jménem/.

Cílem doktorského studia uvedených specializačních oborů je prokázat schopnost samostatné vědecké práce.Je zaměřeno především na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Důraz je kladen na další rozvíjení schopností studentů integrovat a propojovat jednotlivé dílčí poznatky a přístupy.

Profil absolventa doktorského studia:

Všeobecné znalosti a dovednosti:

Absolvent doktorského studia musí prokázat i širší všeobecné znalosti a dovednosti absolvováním filozofického a metodologického základu (zachycení filozofických a metodologických aspektů problematiky zpracovávané v disertační práci) a současně prokázat jazykové znalosti a dovednosti v jednom cizím jazyce na úrovni C1 (např. využitím cizojazyčných relevantních odborných pramenů v disertační práci, ale i přednesením referátu v cizím jazyce a cizojazyčnou publikací atd.).

Odborné a speciální znalosti a dovednosti:

Absolvent doktorského studia má aktuální poznatky ze specializačních oborů zasazené do širších trendů vývoje v psychologii, a to jak v oblasti teorie, tak výzkumné metodologie. Absolvent je vybaven k tomu, aby samostatně prováděl vědecký výzkum: je schopen identifikovat relevantní vědecká témata v rámci recentních výzkumných směrů a trendů, je schopen volit adekvátní výzkumnou metodologii pro úspěšné řešení vědeckého zadání (a to včetně přípravy projektu, volby metod a vyhodnocení dat), orientuje se v současných postupech analýzy dat v oblasti kvantitativní i kvalitativní metodologie, o svém výzkumu a vědeckých zjištěních je schopen koncizním způsobem referovat v odborných periodicích.

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:

Absolvent je vyškolen k tomu, aby prováděl samostatnou výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu.

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:

Veškeré subjekty (vědecko-výzkumné instituce, firmy, zdravotní zařízení a ústavy atd.), které v nějaké míře zabývají výzkumem.

Počet přihlášek do doktorského studia překračuje možnosti ústavu, zejména úvazky školitelů. Zpravidla se přijímají absolventi jednooborového magisterského studia psychologie na filozofické fakultě (příp. některého příbuzného oboru magisterského typu). Při přijímacím řízení se ověřují předpoklady uchazečů pro vědeckou práci, jejich jazykové znalosti, přihlíží se k výsledkům předchozího studia, k dosavadní praxi a k případné publikační činnosti.

Psychologický ústav FF MU Brno má rovněž oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. (uváděný před jménem). Pro přípravu na získání titulu PhDr. není na fakultě organizováno speciální studium, uchazeči se mohou na učitele fakulty obracet v rámci konzultačních hodin. Téma rigorózní práce si uchazeč volí po konzultaci s předsedou oborové rady. Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní rigorózní zkoušky.

 

Výuka na jiných oborech FF MU, na jiných fakultách MU a na jiných univerzitách či vysokých školách:

Někteří vyučující a doktorandi Psychologického ústavu se současně podílejí na výuce studijních programů i jiných ústavů (kateder) FF MU, a to např. Ústavu pedagogických věd, Katedry filozofie, Ústavu české literatury a knihovnictví (konkrétně Kabinetu knihovnictví). Zabezpečují pro ně výuku povinných kurzů i volitelných kurzů. Kromě toho Psychologický ústav zabezpečuje výuku psychologie v rámci studia učitelské způsobilosti pro studenty všech oborů fakulty a dva vyučující jsou členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky z učitelské způsobilosti. Dále někteří učitelé i doktorandi Psychologického ústavu zabezpečují výuku některých psychologických disciplín i na jiných fakultách MU a na jiných univerzitách či vysokých školách.

Členové Psychologického ústavu se dále zapojují i do cyklu přednášek pro posluchače Univerzity třetího věku – např. prof. PhDr. J. Švancara, CSc., PhDr. Z. Stránský, Mgr. T. Bláhová aj.

 

Spolupráce Psychologického ústavu FF MU s jinými pracovišti:

Psychologický ústav FF spolupracuje s kolegy z jiných fakult univerzit či vysokých škol (např. FSS MU Brno, PedF MU Brno, PřF MU Brno, ESF MU Brno, LF MU Brno, JAMU Brno, FF v Prešově Univerzity P.J. Šafárika v Košicích), s pracovníky Psychologického ústavu Akademie věd ČR Brno, Centra vzdělávání a poradenství VUT v Brně, Ústavu experimentálnej psychologie SAV v  Bratislavě, Spoločenskovedného ústavu SAV v  Košicích, Psychologického ústavu UAM v  Poznani (Polsko), Psychologického ústavu univerzity ve Wrocławi (Polsko), Katedry psychoterapie UJ v Krakově (Polsko), s významnými odborníky z praxe ze státního i soukromého sektoru (FN u sv. Anny Brno, FN Brno-Bohunice, interní hematoonkologická klinika FN Brno-Bohunice, Masarykův onkologický ústav na Žlutém kopci Brno, Pedagogicko-psychologická poradna Zachova, Brno, nadace Podané ruce, agentura MotivP, Testcentrum, s.r.o. Praha, Psychologické praxe PhDr. L. Běťáka, PhDr. V. Černého, Dr., PhDr. A. Poláka aj.).

Dlouhodobě spolupracujeme s institucemi, které umožňují realizovat praxe a stáže našim studentům (např. Psychiatrická léčebna Brno-Černovice; Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod; FN – Psychiatrická klinika Brno-Bohunice; Pedagogicko-psychologická poradna Zachova, Brno a detašované pracoviště poradny – Kohoutova 4 a Sládkova 45, Brno; Poradna pro rodinu, manželství a dítě Brno; Manželská a rodinná poradna Bethesda Brno; RIAPS Praha; Dopravní podnik města Brna; Policie ČR; terapeutická komunita Podcestný Mlýn atd.).

 

Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost

Psychologický ústav FF MU zajišťuje nejen výuku jednooborové psychologie na magisterské úrovni a výuku v doktorském studiu, ale řeší řadu výzkumných úkolů z oblasti psychologické teorie i jejich aplikací, ponejvíce v rámci grantů (GA ČR, AV ČR, FRVŠ, zahraniční grantové agentury). Témata diplomových prací a disertačních prací jsou zadávána v návaznosti na aktuální vědeckovýzkumné úkoly pracoviště.

Psychologický ústav spolupracuje především v oblasti výzkumu také se zahraničními pracovišti. Dlouholetá je spolupráce prof. PhDr. J. Švancary, CSc. s prof. Rollettovou, prof. Vaneckem a dalšími pracovníky nynější Psychologické fakulty Vídeňské univerzity. Dále je úzká spolupráce Psychologického ústavu FF MU s psychologickými pracovišti na univerzitách v Polsku (např. Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań /prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński/; Katedra Psychoterapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków /např. ve spolupráci s touto katedrou vznikly diplomové práce našich studentů/ - konkrétně s těmito pracovišti spolupracují prof. PhDr. M. Svoboda, CSc. a PhDr. P. Humpolíček, Ph.D.; Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski - spolupracuje PhDr. Z. Stránská, Ph.D.).

Psychologický ústav FF MU vydává každoročně Sborník prací Filozofické fakulty brněnskéuniverzity (SPFFBU), od roku 1996 pod názvemAnnales psychologici – odborný psychologický sborník prací učitelů a studentů doktorského i magisterského studia psychologie. Do sborníku rovněž přispívají nejen naši odborníci i z jiných pracovišť – fakult, vysokých škol, ústavů AV, ale i zahraniční odborníci, s nimiž Psychologický ústav FF MU úzce spolupracuje (např. ze Slovenska, Polska, Holandska, Rakouska, Německa aj.).

Konferenci „Sociální procesy a osobnost“ pořádá Psychologický ústav AV ČR v Brně již od roku 1998. V roce 2000 se spolupořadateli staly Psychologický ústav FF MU v Brně, Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislavě a Spoločenskovedný ústav SAV v Košicích. Od tohoto roku se také jednotlivé ústavy střídají v organizaci konference.

Konference byla od počátku koncipována především jako platforma pro výměnu aktuálních poznatků v základním i aplikovaném výzkumu psychologie osobnosti a sociální psychologie a jako místo pro vzájemné informování o výzkumných programech badatelských pracovišť v České a Slovenské republice. Toto očekávání v uplynulých letech konference naplnila a můžeme konstatovat, že si získala oblibu mezi psychology z České republiky i Slovenska – každoročně se jí účastní zhruba 60 – 70 odborníků, a to nejen z psychologického výzkumu, ale i psychologické praxe. Příspěvky jsou prezentovány formou odborných přednášek, referátů a posterů. Z konferencí se každoročně vydává sborník příspěvků (v poslední době na CD –ROM).

Členové Psychologického ústavu se zapojují do řady mimofakultních aktivit. Každým rokem jsou na řadě zahraničních i domácích kongresů, sjezdů, sympozií a konferencí prezentovány ve formě referátů a posterů výsledky vědecko-výzkumného úsilí jednotlivých pracovníků. Pracoviště má rovněž rozsáhlou publikační činnost. Pracovníci ústavu publikují v domácích i zahraničních časopisech a sbornících, jsou autory monografií a učebních textů.

 

Historie a tradice

Psychologie se začala přednášet na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně hned od jejího vzniku v roce 1919. Samostatný Psychologický ústav byl založen profesorem Mihajlo Rostoharem v roce 1926 a od té doby je trvalou součásti fakulty. V období mezi dvěma světovými válkami vznikla tzv. brněnská psychologická škola, charakteristická svým zájmem o procesy vnímání a experimentálními metodami. Kromě Rostohara patří mezi významné představitele této etapy i profesor Ferdinand Kratina a profesor Vilem Chmelař.

Nejvýznamnější osobností poválečného období byl profesor Robert Konečný, jeden ze zakladatelů a průkopníků psychologie u nás. Současný psychologický ústav se snaží navázat na tyto tradice. Psychologický ústav FF MU připravuje studenty v pregraduálním a postgraduálním (doktorandském) studiu psychologie. Na výuce se kromě 18 kmenových zaměstnanců ústavu podílí také přední odborníci z Psychologického ústavu AV ČR a z praxe.

Každoročně je přijímáno ke studiu odborné psychologie cca 60 až 80 studentů. V současnosti ve studijním programu magisterské jednooborové psychologie zapsáno celkem 521 studentů v denním studiu a 60 v kombinovaném programu. Přestože zájem uchazečů několikanásobně přesahuje počet přijatých ke studiu, ústav v současnosti nemůže z prostorových a personálních důvodů uspokojit více zájemců. Studium probíhá ve dvou cyklech, z nichž první je zakončen soubornou zkouškou, kterou musí student vykonat do 7 semestrů od zahájení studia. Druhý cyklus je uzavřen státní závěrečnou zkouškou, která musí být složena do 14 semestrů od započetí studia. První cyklus je obsahově věnován spíše výuce teoretických disciplín. Druhý cyklus je již více zaměřen aplikačně. Studenti zde zapisují nejen některé z profilujících programů klinického, poradenského nebo pracovněpsychologického zaměření, ale pozornost je věnována také jejich znalostem a dovednostem diagnostiky, základů terapie a vedení výzkumného projektu. Velká pozornost je v druhém cyklu věnována integrativnímu přístupu. Státní závěrečné zkoušce předchází obhajoba diplomové práce.

V doktorandském studiu je zapsáno 25 studentů prezenčně a 30 v kombinovaném programu. Studium probíhá interní a externí formou pod vedením interních školitelů (zaměstnanců ústavu) a externích školitelů z řad pracovníků Psychologického ústavu AV ČR.

Vědecká badatelská činnost je závislá na zaměření jednotlivých pracovníků ústavu. Jejich výzkumná práce je financována z grantových prostředků poskytovaných např. Grantovou agenturou ČR, Fondem rozvoje vysokých škol, nebo ze soukromých či zahraničních zdrojů. Nezanedbatelnou součástí vědecké práce ústavu jsou diplomové a disertační práce studentů, v nichž se nemalým dílem odrážejí také odborná erudice a výzkumné zájmy učitelů ústavu.

V současné době dochází v souvislosti s plánovaným sblížením s EU k převádění studia na evropské standardy, aby byla pro naše i zahraniční studenty zajištěna maximální prostupnost, která by studentům zaručovala možnost absolvovat v rámci svého studia některé psychologické disciplíny nebo celé studijní cykly na jiných evropských univerzitách.

 

Informace o historii a současnosti Psychologického ústavu prezentované u příležitosti 80. výročí založení

Historie

poster z roku 2006

Současnost

poster z roku 2006

History of the Institute of Psychology at the Faculty of Arts, Masaryk University

poster - anniversary - 2006

Výuka psychologie na FF MU do roku 2008

Výuka psychologie na FF MU

dokument z roku 2008

Výuka psychologie na FF MU

prezentace z roku 2008

Mihajlo Rostohar, founder of experimental psychology at Masaryk University

M. Rostohar - Ljubljana, 2016

poster, handout (prof. Švancara)

Informace o historii a současnosti Psychologického ústavu prezentované u příležitosti 90. výročí založení

Historie a současnost

poster z roku 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info